Sviatosť krstu

 Sviatosť krstu

Sviatosť krstu je dôležitým životným krokom, ktorý za krstenca robia jeho krstní rodičia. Krstenca majú vo viere vychovávať rodičia spoločne s krstnými rodičmi.

Aké úlohy majú krstní rodičia?

Kán. 684 – § 1. Podľa starobylého zvyku cirkví krstenec má mať aspoň jedného krstného rodiča.
§ 2. Povinnosťami krstného rodiča, vyplývajúcimi z prijatej úlohy, je sprevádzať

krstenca, ktorý vyšiel z detského veku, pri uvedení do kresťanského života a krstenca dieťa priniesť na krst a tak isto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil záväzky, ktoré s ním súvisia.

Kán. 685 – § 1. Aby niekto mohol platne prijať úlohu krstného rodiča, vyžaduje sa,

aby:
1˚ prijal sviatosť krstu, myropomazania a Eucharistie;
2˚ patril do Katolíckej cirkvi, pri zachovaní § 3;
3˚ mal úmysel vykonávať túto úlohu;
4˚ bol určený samým krstencom alebo jeho rodičmi, alebo poručníkmi, alebo ak nie sú, vysluhovateľom;
5˚ nebol otcom alebo matkou, alebo manželským partnerom krstenca;
6˚ nebol potrestaný trestom exkomunikácie, aj menšej, suspenzie, prepustenia alebo pozbavený práva vykonávať úlohu krstného rodiča.

§ 2. K tomu, aby niekto úlohu krstného rodiča vykonával dovolene, sa navyše            vyžaduje, aby mal vek vyžadovaný partikulárnym právom a tiež viedol život primeraný viere a zodpovedajúci úlohe, ktorú má prijať.
§ 3. Z oprávneného dôvodu je dovolené prijať pre úlohu krstného rodiča veriaceho v Krista niektorej východnej nekatolíckej cirkvi, ale vždy súčasne s katolíckym krstným rodičom.

Platné cirkevné právo (c. 685 § 1 CCEO) stanovuje podmienky pre platné prijatie úlohy krstného rodiča. Na to je potrebné, aby:

  1. krstný rodič musí byť starší ako 16 rokov;
  2. prijal už sviatosť krstu, myropomazania (birmovania) a Eucharistie;
  3. patrí do Katolíckej cirkvi;
  4. viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  5. nežil v konkubináte – t.j. v civilnom zväzku bez sviatosti manželstva;
  6. nesmie to byť otec či matka dieťaťa;
  7. nesmie byť v cirkevnom treste alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený alebo žijúci vo zväzku bez sviatostného manželstva).

Človek, ktorý nespĺňa niektorú zo spomínaných podmienok sa nemôže stať krstným rodičom. Je potrebné brať na vedomie, že krstný rodič sľubuje krstné sľuby namiesto krstenca. Sľubuje pred Cirkvou i Bohom samotným, že urobí všetko, aby z krstenca vyrástol zrelý kresťan, ktorý pozná a miluje Boha i jeho Cirkev. Jeho úlohou je teda odovzdať svojmu krstnému dieťaťu živý vzťah s Bohom a spoločenstvom Cirkvi, ktorý však v prvom rade musí mať on sám. Je teda potrebné vybrať takých krstných rodičov, ktorí budú svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom vo viere.

Krstom sa človek stáva Božím synom či dcérou, čo v sebe zahŕňa zrieknutie sa akejkoľvek moci diabla. Je smrteľným hriechom, ktorý priamo odporuje podstate krstu, vykonávať rôzne magické rituály či používanie amuletov a iných predmetov, „aby sa dieťaťu darilo“. Častým prípadom je uväzovanie červených nitiek alebo podobných náramkov na šťastie!

Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti, je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „dovolenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko.

Rodičia, a ak je možné aj krstní rodičia, musia pred krstom absolvovať krstnú náuku. Na krst je potrebné priniesť krstnú košieľku a krstnú sviecu.